Zakup broni od osoby prywatnej

 

Interesujący nas egzemplarz broni znajduje się w prywatnych rękach? Koledze znudził się pistolet, a my akurat poszukujemy tego modelu? Poniżej zatem kilka ważnych informacji o odkupywaniu broni posiadanej przez osoby fizyczne niebędące koncesjonowanymi przedsiębiorcami.

 

  1. Osobom posiadającym pozwolenie na posiadanie broni wolno zarówno sprzedać swoją broń innemu posiadaczowi odpowiedniego pozwolenia jak i nabyć broń od innej uprawnionej osoby fizycznej.

  2. Transakcja może zostać zawarta jeśli kupujący przedstawi sprzedającemu zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (promesę) oraz ważny dowód osobisty, którego dane (imię, nazwisko, numer, data wydania i organ wydający) są zgodne z tymi widniejącymi na promesie. Zaświadczenie musi oczywiście zezwalać na zakup konkretnego rodzaju broni. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj posiadanych przez strony transakcji pozwoleń. Myśliwy może zatem sprzedać swoją broń strzelcowi sportowemu, ten kolekcjonerowi itd.

  3. Transakcji dokonuje się w formie umowy sprzedaży, w której najlepiej zawrzeć: datę i miejsce jej zawarcia, dane stron umowy (imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, numery decyzji posiadanych pozwoleń na posiadanie broni), dane identyfikujące broń (rodzaj, marka, kaliber, numer seryjny oraz rok produkcji, o ile jest znany), cenę, dane zaświadczenia uprawniającego do zakupu (numer rozpoczynający się z reguły od "Rb" w lewym górnym rogu zaświadczenia, data wydania i organ wydający). Można także zawrzeć konkretne daty godzinowe wydania broni kupującemu. Przepisy Kodeksu Cywilnego nie wymagają dla ważności umowy dochowania formy pisemnej jednak w przypadku sprzedaży broni jako przedmiotu, którego posiadanie jest obwarowane dużymi ograniczeniami i prawnymi obowiązkami najlepiej zdecydować się na formę pisemną, a umowę sporządzić w czterech egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron. Powodem jest konieczność pozostawienia jednego egzemplarza w odpowiednim wydziale postępowań administracyjnych.

  4. Po podpisaniu umowy oprócz rozliczeń finansowych kupujący wydaje sprzedającemu promesę, a sprzedający wydaje kupującemu broń. Kupujący jest obowiązany nabytą broń zarejestrować w taki sam sposób w jaki rejestruje broń nabytą w sklepie koncesjonowanym. Sprzedający obowiązany jest zbytą broń wyrejestrować w oparciu o umowę sprzedaży oraz promesę otrzymaną od kupującego. Promesę zabiera sprzedającemu właściwy organ Policji lub Żandarmerii podczas poświadczenia wyrejestrowania broni w legitymacji posiadacza broni.

  5. Sprzedaż broni jest (podobnie jak np. sprzedaż samochodu) obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości wskazanej w umowie sprzedaży. Obowiązek obliczenia i uiszczenia podatku na konto właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na kupującym. Transakcje nieprzekraczające kwoty 1000zł są zwolnione z uiszczenia owego podatku, jednak należy mieć na uwadze, iż celowe znaczne zaniżenie wartości broni na umowie może mieć negatywne skutki w przypadku kontroli US.

  6. Posiadaną amunicję w kalibrze sprzedawanej broni można także wydać kupującemu w momencie wydania mu broni. Jeśli nie ma on jeszcze zarejestrowanej innej broni w tym kalibrze to automatycznie nabywa on prawo do posiadania tej amunicji w momencie nabycia broni. Wzmiankę o dodaniu do broni amunicji określonego rodzaju w określonej ilości można zawrzeć w umowie sprzedaży broni jednak nie ma takiego obowiązku. Jeśli natomiast sprzedający nie posiada zarejestrowanej innej broni w tym kalibrze to jest on obowiązany do przekazania amunicji kupującemu, gdyż w momencie sprzedaży broni i braku posiadania innej broni tego samego kalibru, traci on prawo posiadania amunicji tego kalibru.