W Polsce osoby cywilne, aby móc legalnie posiadać współczesną ostrą broń palną muszą uzyskać stosowne pozwolenie na posiadanie broni wydane przez odpowiedni organ Policji albo Wojska Polskiego w formie decyzji administracyjnej.

Pozwolenie na broń wydaje się po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych przesłanek oraz w określonym celu. Zagadnienia te normują przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549.

Przekazując w skrócie najważniejsze informacje należy wspomnieć, iż osoba ubiegająca się zobowiązana jest:

 

 1. Mieć ukończone 21 lat (18 w przypadku pozwoleń w celu sportowym i myśliwskim za wstawiennictwem odpowiednich organizacji)

 2. Być osobą niekaraną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu komunikacji popełnione pod wpływem środka odurzającego lub gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia 

Co w przypadku kiedy zostaliśmy skazani, ale nastąpiło już zatarcie skazania? W myśl prawa jesteśmy osobą niekaraną i możemy starać się o wydanie pozwolenia. Pamiętać jednak należy, iż dalej figurujemy w policyjnych bazach co może spowodować trudności związane z odwołaniem od badań psychologicznych. 

 1. Nie być uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Wielokrotne wizyty w izbie wytrzeźwień lub inne udokumentowane problemy związane z alkoholem lub narkotykami mogą stanowić przeszkodę.

 2. Posiadać stałe miejsce pobytu w Polsce 

Jeśli spełniamy wszystkie powyższe wymagania to przechodzimy do następnego kroku, którym jest wybór celu w jakim chcemy posiadać broń. Praktycznie do wyboru mamy cel ochrony osobistej, sportowy, kolekcjonerski, szkoleniowy, myśliwski, rekonstrukcji historycznej oraz pamiątkowy.

Ochrona osobista – praktycznie niemożliwa do uzyskania ze względu na bardzo ogólnie skonstruowane przepisy, które dają możliwość odrzucenia niemal każdego wniosku + egzamin na policji. Z reguły jedna sztuka broni krótkiej. 

Sportowy – najbardziej rozsądna i łatwa opcja. Po spełnieniu jasno określonych i w miarę prostych warunków otrzymujemy pozwolenie na posiadanie broni palnej w kalibrze do 12mm (z wyłączeniem broni szczególnie niebezpiecznej - samoczynnej). Zamiast egzaminu na policji - patent strzelecki zdawany przed Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Z reguły na start 5 sztuk broni i możliwość dalszego rozszerzenia.

Kolekcjonerski – druga z rozsądnych opcji, uprawnia do posiadania wszystkich rodzajów broni w tym sygnałowej, alarmowej, gazowej (oprócz szczególnie niebezpiecznej np. samoczynnej) po zdaniu egzaminu przed organem Policji, ale najlpiej wystąpić o nie równocześnie z pozwoleniem do celów sportowych (zwolnienie z egzaminu na broń sportową przed Policją na podstawie sportowego patentu strzeleckiego). Z reguły na start 10 sztuk broni i możliwość dalszego rozszerzenia.

Szkoleniowy – przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących szkolenia.

Myśliwski – odpowiedni jeśli chcemy polować, brak egzaminu na Policji, zastępuje go egzamin zdawany przed Polskim Związkiem Łowieckim. Uprawnia do posiadania broni myśliwskiej w postaci sztucerów, strzelb, broni kombinowanej itp. Obecnie brak możliwości zakupu broni krótkiej.

Rekonstrukcji historycznej – niestety uprawnia tylko do posiadania broni na amunicję hukową, lecz także samoczynną! Tzn. full auto. Dobra opcja stricte dla rekonstruktorów historycznych, na strzelnicy jednak nie postrzelamy do tarczy. Warto wspomnieć, iż pozwolenie do celów kolekcjonerskich z egzaminem na Policji także zawiera w sobie ten rodzaj broni. 

Pamiątkowy – dotyczy tylko konkretnych sztuk broni otrzymywanych w spadku lub jako nagrodę itp.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności najlepszą opcją wydaje się jednoczesne zawnioskowanie o pozwolenie ma broń sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich. Jak wygląda procedura ich uzyskania?

 1. Wpis do klubu strzeleckiego mającego licencję PZSS (opłacenie wpisowego ok 300-500zł i składki min. 250zł +) oraz wpis do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (gratis lub za opłaceniem składki)

 2. Odbycie 3-miesięcznego stażu w klubie strzeleckim (wzięcie udziału w treningach – koszty amunicji itp.)

 3. Zdanie egzaminu na patent strzelecki (400zł) oraz badania lekarza sportowego (50zł) Egzamin składa się z części teoretycznej (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej (strzelanie z broni pneumatycznej lub sportowej boczego zapłonu w 3 dyscyplinach - pistolet, karabin i strzelba z oceną skupienia przestrzelin na tarczy, a w przypadku strzelby gładkolufowej np. konkurencja TRAP) i jest obiektywnie w miarę łatwy.

 4. Wystąpienie o licencję sportową (50zł opłata za licencję plus 20zł opłaty dla WZSS)

 5. Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych (ok. 400- 550zł)

 6. Uzyskanie zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniu kolekcjonerskim oraz w strzeleckim klubie sportowym

 7. Złożenie wniosku o wydanie dwóch pozwoleń (242zł za jedno więc razy dwa = 484zł)

 8. Przejście wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez dzielnicowego (pytania do osoby wnioskodawcy jak i jego sąsiadów, wystawienie opinii końcowej)

 9. Otrzymanie dwóch niezależnych pozwoleń na posiadanie broni palnej sportowej w celu sportowym i kolekcjonerskim (co do zasady 15 szt. w sumie)

Obowiązek zakupu szafy pancernej lub sejfu o klasie odporności S1 powstaje PRZED ZAKUPEM BRONI, a nie przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia! Więcej w rozdziale dotyczącym przechowywania broni.

 To skrótowe i ogólne informacje o uzyskaniu pozwolenia. Nasza firma może zapewnić odpłatną pomoc prawną w uzyskaniu pozwolenia na broń świadczoną przez prawnika. W celu uzyskania szczegółów skontaktuj się z nami!

Dla osób które uzyskały pozwolenie na posiadanie broni z naszą pomocą przewidujemy zniżki na zakup pierwszej broni!