Skończyły Ci się promesy? Fajne giwery są jeszcze do kupienia? Nie łam się! Możesz skorzystać z art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zawnioskować o zmianę posiadanej decyzji w zakresie liczby przyznanych sztuk broni. Cytowany arykuł brzmi następująco: "Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony"

Masz zatem prawo do zawnioskowania o zmianę decyzji i zwiększenia liczby przyznanych egzemplarzy broni.

Ile to kosztuje? Zero złotych. Zmiana decyzji jest bezpłatna!

Czego potrzebujesz? Argumentów obiektywnych przemawiających za zmianą decyzji oraz paru zaświadczeń z twoich stowarzyszeń/klubów.

Nasza firma zapewnia pełną pomoc prawną w stworzeniu odpowiedniego wniosku oraz daje gwarancję pozytywnego rozpatrzenia pod rygorem zwrotu pieniędzy za usługę!

Zapraszamy do kontaktu!