Jak przechowywać broń palną wymagającą pozwolenia?

Przepisy u.ob.ia. formułują w art. 32 ust. 1 ustawy o broni i amunicji ogólną zasadę dotyczącą przechowywania broni, zgodnie z którą broń i amunicję należy przechowywać (...) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Szczegółowe wytyczne dotyczące takiego przechowywania zostały zawarte w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 26 sieprnia 2014r. Owe rozporządzenie normuje zasady przechowywania broni i amunicji przezpodmioty posiadające pozwolenie na broń na okaziciela oraz osoby fizyczne posiadające pozwolenie na broń - § 1 pkt. 1 i 2.

Przechowywanie broni przez podmioty posiadające broń na podstawie świadectwa broni

Na początku omówię zasady obowiązujące podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela (świadectwa broni). Otóż, takie podmioty obowiązane są na podstawie § 3 ust. 1 przechowywać broń i amunicję w magazynie broni czyli specjalnie dostosowanym do tego celu pomieszczeniu. Ponadto niezależnie od wymaganych zabezpieczeń w jakie zostanie wyposażone samo pomieszczenie, broń i amunicja musi być przechowywana w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Urządzeniami tymi mogą być sejfy, kasetki i szafy pancerne o klasie odporności co najmniej S1. Ponadto w czasie przechowywania broni, broń winna mieć odłączony magazynek nabojowy, a amunicja być przechowywana w pudełkach lub pojemnikach w których nie istnieje ryzyko uderzenia w spłonkę naboju. Zakazane jest także przechowywanie amunicji w magazynkach nabojowych. Zgodnie z ust. 4 i 5 § 3 w magazynach broni winno się także przechowywać bron i amunicję używaną w szczególności podczas zawodów sportowych, zgrupowań, szkoleń, wystaw oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych, a w przypadku braku możliwości przechowywania broni i amunicji w magazynie broni, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, musi ona znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika podmiotu posiadającego broń i amunicję do dysponowania tą bronią. Klucze do magazynu broni zgodnie z ust. 6 przechowuje kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję lub zatrudniona przez niego i upoważniona pisemnie osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni. W § 4 rozporządzenia zawarto wymagania techniczne jakie musi spełniać pomieszczenie będące magazynem broni. Ich szczegółowe przytaczanie w niniejszej pracy w ocenie autora nie jest niezbęde, dlatego też zostaną one ograniczone do ogólnego wspomnienia. Pomieszczenie będące magazynem broni musi być wyposażone w odpowiednią gaśnicę, drzwi, zabezpieczenie sygnalizacji włamania, skrzynię z piaskiem oraz okna osłonięte odpowiednią siatką stalową.

Przechowywanie broni przez osoby fizyczne posiadające pozwolenie na broń

Inaczej natomiast kształtują się obowiązki dotyczące przechowywania broni i amunicji przez osoby fizyczne posiadające pozwolenie na broń. W stosunku do takich osób ustawodawca wprowadza jedynie w § 5 obowiązek przechowywania broni i amunicji w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Nie wprowadzono w tym wypadku żadnych obostrzeń co do miejsca ulokowania wspomnianych urządzeń. Broń i amunicja musi być przechowywana przez osoby fizyczne posiadające pozwolenie na broń w magazynie broni jedynie w przypadku kiedy jej liczba przekracza 50 egzemplarzy. Dodatkowe uprawnienia dotyczące przechowywania broni przysługują osobom posiadającym broń i amunicję w oparciu o pozwolenie na broń wydane w celu kolekcjonerskim lub pamiątkowym. Wskazane osoby mogą, zgodnie z § 6, przechowywać broń w gablotach przeznaczonych do tego celu, a znajdujących się w pomieszczeniu w którym zastosowano dodatkowe zabezpieczenia w postaci okien i drzwi spełniających warunki techniczne określone wskazanym przepisem. Na podstawie § 7 rozporządzenia urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowaną jednostką certyfikującą urządzenia w zakresie zgodności z normą PN-EN 14450 jest Zakład Certyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Ostatnim zagadnieniem nawiązującym do tematu przechowywania broni jest uprawnienie właściwych organów Policji (właściwymi organami są organy wydające pozwolenie na broń) do kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby oraz podmioty posiadające pozwolenie na broń. Owe uprawnienie zawarto w art. 27 ust. 1 u.ob.ia. W omawianym wypadku jest to tzw. kontrola warunków przechowywania broni. Zgodnie z powyższym uprawnienie to przysługuje właściwym organom, a właściwym organem w przedmiocie wydania pozwolenia na broń palną dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi jest Komendant Wojewódzki Policji. W praktyce wykonanie czynności kontrolnych jest zlecane funkcjonariuszom z jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu, a bywają nimi dzielnicowi